MODULRENDSZER

Az INTELLECT Kurzusprogramok teljesen kezdő szinttől akkreditált felsőfokú szintig lettek kidolgozva. Mindkét idegen nyelv (angol és spanyol) esetében egy szisztematikusan felépített rendszerről van szó, amely lépésről lépésre emeli a tanuló idegennyelv-tudásának szintjét lehetővé téve az adott idegen nyelv globális elsajátítását, azaz mind a 2 nyelvi alap és mind a 4 nyelvi készség párhuzamos és kiegyensúlyozott fejlesztését. A teljes tananyag közel azonos mennyiségű tananyagegységekre, azaz modulokra bontott.


Hozzávetőlegesen mennyi tananyagot tartalmaz egy-egy INTELLECT Modul?

A modul szó önmagában egységet jelent, így az INTELLECT Modulok nem összetévesztendők az egyes tankönyvekben a fejezetcímekhez rendelt modulokkal. Az egyes INTELLECT Modulok tananyag mennyisége objektív nyelvi paraméterekben mérve a tankönyvi moduloknak/fejezeteknek a sokszorosát (!) tartalmazza.

A tananyag az oktatott idegen nyelv mind a 6 részterületét tekintve teljes egészében saját kidolgozású, de ha szeretnénk összevetni a könyvpiacon elérhető, gyakran használt nyelvkönyv-családokkal, akkor objektív nyelvi paraméterekben (szavak, kifejezések, nyelvtani egységek, írásbeli és szóbeli gyakorló mondatok száma stb.) és átlagként számolva egy modul 7 db nyelvkönyvnek megfelelő forrásanyag nyelvi tömörítésének felelne meg (bővebben: MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS menüpontban leírtak).


Milyen gyakorlati haszna van a modulrendszernek?

A modulrendszer lehetővé teszi, hogy egy-egy modul átvételével a tanuló felmérje, hogy hol tart a teljes tananyagban, így saját megtapasztalása révén érzékelheti, hogy mennyi időre és munkabefektetésre volt szüksége egy modul elsajátításához, azaz egy-egy nyelvi szint eléréséhez, és ezáltal előrevetíthető, hogy mennyi tananyag van még hátra a kívánt nyelvi szint eléréséig. A tapasztalatom szerint ennek a gyakorlati jelentősége igen nagy, mert a tanulók és a szülők többsége jelentős mértékben alábecsüli az egyes nyelvi szintek eléréséhez szükséges tananyag mennyiségét, valamint az azok aktív tudásig történő elsajátításához szükséges gyakorlatok számát.

A modulok sikeres befejezése azt jelenti, hogy a hallgató az adott modulhoz tartozó nyelvi szint követelményeit teljesítette, tehát a szinthez tartozó nyelvtudásnak már a birtokában áll.


Hogyan feleltethető meg az INTELLECT Modulrendszer a KER szintrendszerrel?

Az INTELLECT Modulrendszer az alábbi módon feleltethető meg a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintekkel:
   

 INTELLECT  Modulrendszer  KER szintek
 INTELLECT  Modul 1  KER   A1.1
 INTELLECT  Modul 2  KER   A1.2
 INTELLECT  Modul 3  KER   A2.1
 INTELLECT  Modul 4  KER   A2.2
 INTELLECT  Modul 5  KER   B1.1
 INTELLECT  Modul 6  KER   B1.2
 ► B1 Nyelvvizsga-előkészítő modul  
 INTELLECT  Modul 7  KER   B2.1
 INTELLECT  Modul 8  KER   B2.2
 ► B2 Nyelvvizsga-előkészítő modul  
 INTELLECT  Modul 9  KER   C1.1
 INTELLECT  Modul 10  KER   C1.2
 ► C1 Nyelvvizsga-előkészítő modul  

   

Az INTELLECT Modulrendszer hogyan igazodik más nyelvi szolgáltató modulrendszeréhez?

Az INTELLECT Modulrendszer nem állítható párhuzamba más nyelvi szolgáltató modulrendszerével. A nyelvi szolgáltatók piaca nagyon színes, eltérő tematika és eltérő módszertan alkalmazása figyelhető meg. Számos nyelvi szolgáltató nem rendelkezik kidolgozott tematikával, nem fejleszti az összes nyelvi készséget, vagy nem arányosan fejleszti azokat, nem tanít minden nyelvi szinten, vagy éppen nem igazodik a KER követelményrendszeréhez. Eltérőek a kontaktórák száma és az órák gyakorisága is. Ennélfogva a jelentkező idegennyelv-tudása a szintfelmérő eredménye alapján csak hozzávetőlegesen feleltethető meg az INTELLECT Modulrendszernek. Számos esetben fordul elő ugyanis, hogy a jelentkező egyes nyelvi készségei különböző szinteken vannak, vagy egyik készsége sem éri el még a legalacsonyabb nyelvi szintet (A1) sem.


Az INTELLECT Kurzusprogramra jelentkező tanuló melyik modultól kezdheti meg tanulmányait?

Mivel az INTELLECT Kurzusprogramok keretén belül a tanárral töltött kontaktórákon túlnyomórészt a szóbeli készségek fejlesztése folyik, ezért a szintfelmérő a jelentkező aktív szóbeli tudásának a felmérésére irányul.

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a nyelvi szintek követelményeinek megfelelő szóbeli készség a legnehezebben elsajátítható nyelvi készségnek számít, mivel a jelentkezők többsége még ha passzív tudással rendelkezik is, szóban még A1-es szinten sem tud mondatokat képezni. Ez az oka annak, hogy függetlenül attól, hogy a jelentkező hány éve tanulja az adott idegen nyelvet (legyen szó akár gyermekoktatásban, közoktatásban, nyelvtanfolyamokon vagy magánoktatásban eltöltött nyelvórákról), az INTELLECT Kurzusprogramon belül attól a modultól kezdi meg a tanulmányait, amilyen szintű aktív szóbeli tudással rendelkezik a jelentkezéskor. A sokéves tapasztalatom azt mutatja, hogy az esetek túlnyomó többségében a tanfolyamot a tanulónak a legelső modultól kell elkezdenie.